TDD ทำไมเรียนรู้ยาก แล้วจะทำยังไงดี

ไปเจอลิงก์นี้ในเว็บ DZone เห็นว่าน่าสนใจ แต่งานยังเยอะอยู่ ไม่มีเวลาอ่านเต็มที่ เลยมาเก็บไว้ก่อน เย็นนี้ว่าจะโหลด Android SDK ลงใน VMWare ซึ่งใช้เวลานานแน่นนอน มีเวลาอ่านเยอะ 5555

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s