Struts Framework 2 – ตัวอย่าง Application ตอนที่ 2

บทความตอนที่แล้ว
Struts Framework 2 – ตัวอย่าง Application ตอนที่ 1

จากตอนที่ 1 เราได้เตรียมตัวพร้อมแล้วสำหรับการเขียน Web board ตอนที่ 2 นี้ก็เริ่มบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้ว
อย่าลืมลง MySQL แล้วดาวโหลด Driver มาไว้ด้วยนะ ผมใช้ mysql-connector-java-5.1.18

 1. แตก Zip Driver แล้ว Copy ไฟล์ mysql-connector-java-5.1.18-bin.jar ไปไว้ที่ WEB-NF/lib
 2. Copy ไฟล์ error.jsp ของ Project: bookstore มาไว้ที่ WebContent ของ Project: webboard
 3. เปิดไฟล์ main.jsp เพื่อสร้าง Form สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อน Post ข้อความดังนี้
  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  	pageEncoding="UTF-8"%>
  <%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
  <html>
  <head>
  <title>Web board</title>
  </head>
  <body>
  	<s:form>
  		<s:textarea name="message" label="ข้อความ" value="" />
  		<s:submit value="Post" align="center" />
  	</s:form>
  </body>
  </html>
  
 4. รันโปรแกรมเพื่อดูว่ามีฟอร์มปรากฏจริงหรือไม่ (ต่อไปถ้ามีการบอกว่าให้รันโปรแกรม ผมจะหมายถึงให้คลิกชื่อ Project แล้วเลือก Run As -> Run on Server) และเพื่อดูว่ามี error หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีปัญหา จะพบหน้าจอดังรูป
  3 - post form

  ดูเสร็จแล้ว Stop Server ให้เรียบร้อย

 5. สร้างคลาส โดยกำหนดค่าดังนี้

  Package: webboard.dao
  Name: ConnectionManager

  คลาสนี้จะใช้เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ดังนี้

  package webboard.dao;
  
  import java.sql.Connection;
  import java.sql.DriverManager;
  
  public class ConnectionManager {
  	public static Connection getStatement() throws Exception {
  		Connection con = null;
  		String userName = "webboard";
  		String password = "webboard";
  		String url = "jdbc:mysql://localhost/webboard";
  		
  		// Load driver
  		Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
  		// Connect
  		con = DriverManager.getConnection(url, userName, password);
  		
  		return con;
  	}
  }
 6. สร้าง User และฐานข้อมูล ให้ข้อมูลในตรงกับข้อมูลในคลาส ConnectionManager.java
  จากนั้นสร้าง Table ที่ชื่อว่า posts รายละเอียดดังนี้

  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `webboard`.`posts` (
   `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
   `post` VARCHAR(500) NOT NULL ,
   PRIMARY KEY (`id`) )
  ENGINE = InnoDB
  DEFAULT CHARACTER SET = utf8
  
 7. สร้างคลาส โดยกำหนดค่าดังนี้

  Package: webboard.dao
  Name: PostDAO

  คลาสนี้จะทำหน้าที่เป็นคนบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Model ใน MVC Pattern หากจำไม่ได้ให้ลองกลับไปอ่าน https://magickiat.wordpress.com/2010/10/05/struts-framework-the-model-in-mvc/
  โค้ดดังนี้

  package webboard.dao;
  
  import java.sql.Connection;
  import java.sql.PreparedStatement;
  
  
  public class PostDAO {
  	public void save(String post) throws Exception{
  		//Get Connection
  		Connection con = ConnectionManager.getConnection();
  		//Prepare sql to insert
  		PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement("insert into posts(post) values(?)");
  		pstmt.setString(1, post);
  		//Method 'executeUpdate' can use Insert, Update, Delete
  		pstmt.executeUpdate();
  		//Close any connection
  		pstmt.close();
  		con.close();
  	}
  }
 8. สร้างคลาส โดยกำหนดค่าดังนี้

  Package: webboard.action
  Name: Post

  โค้ดดังนี้

  package webboard.action;
  
  import webboard.dao.PostDAO;
  
  public class Post {
  	private String message;
  
  	public String getMessage() {
  		return message;
  	}
  
  	public void setMessage(String message) {
  		this.message = message;
  	}
  	
  	public String post() throws Exception{
  		PostDAO postDAO = new PostDAO();
  		postDAO.save(message);
  		return "success";
  	}
  }

  เป็นคลาสที่ใช้ในการบันทึก post ลงฐานข้อมูล
  จุดแตกต่างอย่างหนึ่งของ Struts 2 กับ Struts 1 คือ เราจะไม่มีการสร้างคลาส Form โดยเราจะเอาตัวแปรมาประกาศไว้ในคลาส Action ในที่นี้คือตัวแปร message ก็จะตรงกับตัวแปร TextArea ในหน้า main.jsp
  และจุดที่สองคือ คลาส Action ไม่จำเป็นต้องสืบทอดคลาสอื่นๆ ก็สามารถทำงานได้

 9. ทำการ Config คลาส Action ให้ Struts รู้จัก โดยให้เปิดไฟล์ webboard.xml แล้วก็อปโค้ดนี้ไว้ใน Tag package
  <action name="postMessage" class="webboard.action.Post" method="post">
  	<result name="success">/main.jsp</result>
  </action> 

  เป็นการบอก Struts ว่า ถ้ามีคนร้องขอ postMessage เข้ามา ให้เรียกเมธอด post ของคลาส webboard.action.Post ขึ้นมาทำงาน และถ้าผลลัพท์ที่ได้จากคลาสเป็น String ที่มีค่าเป็น success ให้ส่งต่อไปที่หน้า main.jsp

 10. แก้ไขหน้า main.jsp เล็กน้อย ตรง Tag form ให้เพิ่มส่วนของ action ดังนี้
  <s:form action="postMessage.action"> 
 11. แก้ไขไฟล์ index.html ตรง URL ให้แก้เหลือแค่ index.action
  <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;URL=index.action"></li> 
 12. รันโปรแกรมเพื่อทดสอบ ให้กรอกข้อความตามต้องการ แล้วกดปุ่ม Post ถ้าหากเกิด Error ก็จัดการตาม Error ที่พบ คาดว่าถ้าพบก็จะเป็น username/password ของฐานข้อมูลไม่ตรง หรือหา Driver ไม่เจอ หรือชื่อตัวแปร textarea ไม่ตรงกับใน Action
  แต่ถ้ากด Post แล้วหน้าจอนิ่ง ให้ไปตรวจสอบที่ฐานข้อมูล ถ้าพบข้อมูลใน Table posts แสดงว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องแล้ว
 13. เนื่องจากเราไม่ทราบว่าโปรแกรมทำการ Insert ข้อมูลได้จริงหรือไม่ และไม่รู้ด้วยว่ามี Post ก่อนหน้านี้หรือไม่ เราจึงต้องทำการแก้ไขโปรแกรมโดยเพิ่มการแสดงผลในหน้า main.jsp ให้เพิ่มโค้ดนี้ต่อท้าย Tag
  <h2>Posts</h2>
  	<table>
  		<tr>
  			<td>ID</td>
  			<td>Message</td>
  		</tr>
  		<s:iterator value="posts" var="post">
  			<tr>
  				<td><s:property value="id" /></td>
  				<td><s:property value="post" /></td>
  			</tr>
  		</s:iterator>
  	</table>
   
 14. สร้างคลาส โดยกำหนดค่าดังนี้

  Package: webboard.dto
  Name: PostDTO

  โค้ดดังนี้

  package webboard.dto;
  
  public class PostDTO {
  	public int id;
  	public String post;
  }
  

  คลาสนี้จะใช้สำหรับการเก็บค่า เป็นเสมือนตัวแทนของแต่ละ Row ใน table post และมีหน้าที่ในการนำข้อมูลนี้ส่งไปมาระหว่าง Model – View – Controller ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ DTO

 15. แก้ไขคลาส PostDAO ให้เพิ่มเมธอดเพื่อดึงรายการ Post ทั้งหมด
  	public List<PostDTO> listPosts() throws Exception{
  		List<PostDTO> posts = new ArrayList<PostDTO>();
  
  		// Get Connection
  		Connection con = ConnectionManager.getConnection();
  		Statement stmt = con.createStatement();
  		//Query posts
  		ResultSet rs = stmt.executeQuery("select id, post from posts");
  		if(rs != null){
  			while(rs.next()){
  				PostDTO post = new PostDTO();
  				post.id = rs.getInt(rs.findColumn("id"));
  				post.post = rs.getString(rs.findColumn("post"));
  				posts.add(post);
  			}
  		}
  		
  		return posts;
  	}
 16. แก้ไขคลาส Post โดยประกาศตัวแปรนี้ และเพิ่ม getter/setter
  private List<PostDTO> posts;
  	
  public List<PostDTO> getPosts() {
  	return posts;
  }
  
  public void setPosts(List<PostDTO> posts) {
  	this.posts = posts;
  }

  ซึ่งชื่อตัวแปรนี้จะตรงกับตัวแปรใน Tag integrator ในหน้า main.jsp
  และแก้ไขเมธอด post เป็นดังนี้

  	public String post() throws Exception{
  		PostDAO postDAO = new PostDAO();
  		postDAO.save(message);
  		posts = postDAO.listPosts();
  		return "success";
  	}

  จุดที่แก้คือเพิ่ม listPosts() ขึ้นมาหลังจาก save()

 17. ให้ลบข้อมูลในฐานข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ แล้วค่อยรันโปรแกรมเพื่อทดสอบ ถ้าถูกต้อง ควรจะได้ดังรูป
  4 - show posts
 18. ถ้าหากไม่ลบข้อมูลก่อน เวลาที่เรารันโปรแกรมครั้งแรก เราจะไม่พบ post ก่อนหน้าที่บันทึกไปแล้ว วิธีการแก้ไขคือ ให้สร้างเมธอดในคลาส Post ดังนี้
  	public String load() throws Exception{
  		PostDAO postDAO = new PostDAO();
  		posts = postDAO.listPosts();
  		return "success";
  	}

  จากนั้นเปิดไฟล์ struts.xml แล้วแก้ไข action index ให้เป็นดังนี้

  		<action name="index" class="webboard.action.Post" method="load">
  			<result name="success">/main.jsp</result>
  		</action>

  ลองรันโปรแกรมใหม่อีกครั้ง คราวนี้เราก็จะเห็น post ก่อนหน้านี้แล้ว

ดาวโหลด source code ได้ที่ http://www.4shared.com/file/AqLW7Hds/webboard_ch2.html

แหล่งอ้างอิง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s